Политика по качество, околна среда и здраве и безопасност при работа

Ръководството на ДАМАСЦЕНА РОЗБИО ЕООД работи за трайно подобрение на дейностите при отглеждането и преработването на етерично-маслени култури; производството и търговията на сушени листа от роза и лавандула; производството и търговията с розово масло и вода и лавандулово масло и вода; производство и търговия с козметични продукти, продукти за хранително-вкусовата промишленост и напитки с ествествени аромати и усъвършенстване на дейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация. Чрез изграждане на интегрирана система за управление се осигуряват качествени продукти и услуги, стремеж към опазване на околната среда и осигуряване на здраве и безопасност при работа.
Нашите усилия са насочени към:
Подобряване на ефикасността на процесите обхванити от ИСУ;
Обръщане на внимание към превенцията в областта на ДДД дейностите с цел подобряване на ефикасността на извършваните услуги;
Управление на цялостната дейност и поставяне на разумни, постижими и финансово обезпечени цели и задачи по качество, околната среда и здравето и безопасността при работа;
Все по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на заинтересованите страни и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания за извършване на дейността на фирмата.
осигуряване и поддържане на мотивираност на персонала и съпричастност към извършваната работа от всеки служител, с цел постигане на добри резултати;
Създаване на ефикасна организация на управление на дружеството, чрез която да се осъществява гъвкаво и бързо реагиране при промяна на условията на пазара;
Минимизиране на рисковете от опасност при работа с биоциди, опасност от работа на открито, пътно-транспортно произшествие, опасност от работа на инсталация за обработка на етерично-маслени култури;
Намаляване въздействието върху околната среда чрез подходящи действия по третиране на отпадъците в резултат на отглеждане и преработване на етерично-маслени култури, производство и търговия на сушени листа от роза и лавандула, производство и търговия с розово и лавандулово масло и вода; производство и търговия с козметични продукти, продукти за хранително-вкусовата промишленост и напитки с ествествени аромати; ДДД дейности и осигуряване на необходимите ресурси за протичане на процесите;
Намаляване потреблението на природни ресурси;
Разширяване на заемания от организацията пазарен дял;
Определяне на отговорността за здравето и безопасността на служителите, клиентите и обществото относно въздействието от нашите услуги;
Непрекъснато подобряване и постигане на цели по предотвратяване на замърсяването на околната среда, за предотвратяване на наранявания и заболявания, чрез извършване на системни проверки и оценяване на тяхното изпълнение на преглед от ръководството и прилагане на коригиращи и превантивни действия.

С осъществяването на тази политика, ДАМАСЦЕНА РОЗБИО се стреми да отговори на високите изисквания по отношение на качествени услуги и продукти, опазване на околната среда и здравето и безопасността при работа, в съответствие със стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007.

Дата:01.09.2016 г. Управител: Т. Попова